Over ons

Vanuit Muziekschool Hunsingo vinden we dat Kunst en Cultuur een wezenlijk onderdeel van onze samenleving en daarmee van ons leven is. De beleving daarvan en/of de actieve deelname daaraan speelt in welke vorm dan ook een onmisbare rol in de ontplooiing van het individu en draagt daarmee bij aan de vitaliteit van onze samenleving.

In dat kader is beleving van amateurmuziek en de actieve beoefening daarvan van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van mens en maatschappij. We stellen daarom de ontwikkeling van het individu als onderdeel van de samenleving centraal. Het gaat dus om de burger.

Die moet de kans krijgen zich via een doorlopende lijn te ontwikkelen.

Daarin zijn verschillende fases te onderscheiden. Vanuit de kennismaking/oriëntatie, via verdieping en talentontwikkeling uitmonden in actieve participatie. In welke vorm dan ook.

Die burger is gebaat bij een culturele infrastructuur waar deze ontwikkeling plaats kan vinden en die verankerd is. Een adequate, duurzame en kwalitatief verantwoord vormgegeven infrastructuur voor binnenschoolse en buitenschoolse kunsteducatie, met een sterke relatie richting de amateurkunst, zien we als voorwaarde om die ontwikkeling van mens en maatschappij volop de ruimte te bieden. Muziekschool Hunsingo is onderdeel van die culturele infrastructuur. Vanuit deze visie zien we kunsteducatie en –participatie als een volwaardig element in onze samenleving.

De missie van de spelers in het veld is dan ook het stimuleren van alle actoren in het werkveld waarbinnen de kunsteducatie en –participatie vorm krijgt. Vanuit een houding van respect naar elkaar en plezier beleven aan, wordt gestreefd naar ontwikkeling van talent, ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau.

Dat vraagt van de spelers op dit culturele veld dat zij afstemming en aansluiting vinden, elkaar versterken en in sommige gevallen over hun eigen schaduw heen kunnen kijken.

Niet aanbodgericht. Ook niet uitsluitend vraaggericht maar dialooggericht.

Dat betekent met elkaar in gesprek en werken vanuit een creatief partnerschap waarbij er voortdurend contact is met de samenleving. Ook wanneer het gaat om het zoeken en vinden van nieuwe doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen, maar ook jonge kinderen, jongeren en volwassenen.

Het betekent dat niet alleen de partners met elkaar in gesprek zijn, maar dat ook de samenleving (“het publiek”) hierbij betrokken wordt.

We werken vanuit de gedachte dat we allemaal inspiratie nodig hebben. Mooie voorbeelden, mooie momenten, mooie plekken dragen bij aan de innerlijke inspiratie en van daaruit de innerlijke motivatie. Daar zit de kracht van onze samenleving. Een adequaat vorm gegeven infrastructuur biedt ruimte aan deze plekken. Dat vraagt creativiteit, innovatie, durf en vooral doorzettingsvermogen.

Muziekschool Hunsingo draagt daar graag aan bij!!